Algemene Voorwaarden

 

 

Bedrijfsgegevens

Berg op Coaching
Diopter 73, 1025 MR, Amsterdam
anne@bergopcoaching.nl | 06-50698802

KVK: 67145639
BTW nr: NL166749023B01

1. Definities en begrippen

1.1  klant: de natuurlijke persoon of personen ten behoeve van wie Berg op Coaching haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Berg op Coaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Berg op Coaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Berg op Coaching.

1.3 Berg op Coaching levert diensten op het gebied van coaching, consultancy, trainingen, workshops, en supervisie.

1.4 derden: in voorkomende gevallen kan Berg op Coaching haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Berg op Coaching kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Berg op Coaching.

2.2 deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.3 als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Berg op Coaching behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. Opdrachtverlening

3.1 Offertes van Berg op Coaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Berg op Coaching is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Berg op Coaching zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Berg op Coaching te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Berg op Coaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Berg op Coaching, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Berg op Coaching uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Berg op Coaching, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Berg op Coaching een aanvang is gemaakt.

4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

4.1 indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Berg op Coaching de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

5. Inspanningsverplichting

5.1 Berg op Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Berg op Coaching niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

6.1 Alle aanbiedingen van Berg op Coaching hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Berg op Coaching is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Berg op Coaching zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Berg op Coaching overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Berg op Coaching verschuldigd.

7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Berg op Coaching. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Berg op Coaching nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Berg op Coaching daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Berg op Coaching op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.

7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Berg op Coaching

8. Prijzen

8.1 In de offerte van Berg op Coaching staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Berg op Coaching voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

9. Factuur

9.1 Bij iedere aankoop van een dienst ontvangt de klant een factuur. Deze factuur komt ook in de administratie van Berg op Coaching en wordt maximaal 7 jaar bewaard.

9.2 Mocht de klant naderhand nog een kopie van een betreffende factuur willen, kan dat uiteraard. Wanneer de klant een mail stuurt naar Berg op Coaching met haar naam, de gegevens én datum van de bestelling, ontvangt de klant binnen een week een mail met de pdf van de desbetreffende factuur.

10. Betalingstermijn en incassoprocedure

10.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij daarop anders vermeld staat, op de bankrekening van Berg op Coaching te zijn bijgeschreven.

10.2 Mocht de opdrachtgever en/of klant de factuur na twee herinneringen als nog niet betalen, wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die voortkomen uit een incassoprocedure, waaronder de wettelijke rente vanaf de 22e dag na factuurdatum, zijn geheel voor rekening van opdrachtgever en/of de klant.

11. Kopie van overeenkomst

11.1 Na het bestellen van een online product en/of dienst krijgt de klant een automatische bevestiging van haar bestelling met de gegevens waarmee zij de bestelling heeft gedaan. In dit mailtje zit ook een link naar de algemene voorwaarden. Dit alles te samen is haar kopie van overeenkomst. Daarnaast ontvangt de klant bij de bezorging van haar product ook de (reeds voldane) factuur voor haar eigen administratie.

12. Annuleringsvoorwaarden

12.1 Klanten mogen tot 24 uur voor coachafspraken afzeggen. Wanneer de klant niet minimaal 24 uur van te voren afzegt of simpelweg niet op de afspraak verschijnt, worden de volledige kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.

12.2 Voor annulering van (deelname aan) workshops, trainingen, lezingen e.d. geldt:
binnen drie maanden voor aanvang is € 30,- verschuldigd aan administratiekosten, binnen 4 weken voor aanvang is 50% van het deelnamebedrag verschuldigd, binnen 2 weken voor aanvang is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

13. Duur en afsluiting van de opdracht

13.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

13.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coaching uren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

14. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

14.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

14.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Berg op Coaching desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

14.3 Berg op Coaching mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Berg op Coaching houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Berg op Coaching en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Berg op Coaching geleverde zaken en/of diensten.

15.2 Alle activiteiten van Berg op Coaching zijn gericht op groei, ontwikkeling en bewustwording. De klant past het aangebodene naar eigen inzicht al dan niet toe. Dat betekent dat de klant verantwoordelijk is voor het succes en/of het behalen van gestelde doelen. Berg op Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Berg op Coaching rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

15.3 Berg op Coaching is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van de dienstverlening bij de klant aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. De activiteiten van Berg op Coaching zijn geen vervanging van een psychologisch en/of medisch consult en/of therapie.

16. Dossier en geheimhouding

16.1 Berg op Coaching doet zeer beperkt aan dossiervorming. Dossiers zijn uitsluitend ter inzage van haarzelf en de betreffende klant.

16.2 Berg op Coaching is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Berg op Coaching houdt zich aan Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

16.3 De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. Een derde, bijvoorbeeld een werkgever of een arts, heeft alleen inzage in het dossier mits de betreffende klant daar vrijwillig toestemming voor geeft.

16.4 De ervaringen die Berg op Coaching opdoet tijdens de contacten met klanten kunnen verwerkt worden in openbare uitingen op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is met welke klant zij deze ervaring heeft opgedaan. Klanten kunnen hiertegen bezwaar maken en dienen dit schriftelijk te melden bij de Berg op Coaching.

17. Copyright

17.1 Op al het materiaal dat Berg op Coaching verstrekt zit copyright. Dat betekent dat niets van deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, gekopieerd of op een andere wijze worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

18. Klachten

18.1 Wanneer de opdrachtgever en/of klant niet tevreden is over een geleverde dienst, dient zij dit binnen 14 dagen na het leveren van deze dienst aan Berg op Coaching te melden. In overleg wordt onderzocht hoe de klacht in alle redelijkheid kan worden verholpen.

18.2 Indien een klacht volgens de klant of de opdrachtgever niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan deze zich richten tot de Klachtencommissie van de NOBCO, waaraan Berg op Coaching verbonden is. De Klachtenprocedure van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches vind je hier: Klachtenprocedure NOBCO. Lees hier de Internationale Ethische Code van de EMCC en NOBCO

19. Bijzondere bepalingen

19.1 Berg op Coaching behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Berg op Coaching.

19.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.